Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her vil vi besvare de spørgsmål som vores brugere oftest stiller, har du et spørgsmål som du mener skal på listen er du velkommen til at sende det ind eller sige det i klubben så vil vi tilføje det her.

Ofte stillede spørgsmål

Så kan du gå ind på siden der hvor du normalt logger ind der er en åben hængelås hvis du trykker på den kan du få sendt det.

 

I menuen eller kalenderen finder du den turnering du gerne vil deltage i, åbner den og trykker på "tilmeld", herefter bliver du viderestillet til betalingen.

Så kan du logge ind på siden og i "Min menu" i toppen finder du "Mine tilmeldinger, bag ved den turnering hvor betalingen ikke er gået igennem står der "ikke færdig" med rød skrift tryk på dette og du kommer til betalings delen igen.

Bestyrelsen Anno.2018:

 

Formand:  Sven Åge Laursen (Turnerings Leder)
Næstformand:   Kim Sandfeld (Turnerings Leder)
Kasserer:   

Finn Nørgaard (Turnerings Leder)

Bestyrelses medlem:   Michael Jørgensen (Turnerings Leder)
Bestyrelses medlem:   Frank Clausen Broe (Turnerings Leder)
Bestyrelses medlem:   René Holmgaard  (Turnerings Leder)
Bestyrelses medlem:   Tommy Ohlsen (Turnerings Leder) 
Bestyrelses medlem:   Per Thorvald Hermansen
Bestyrelses medlem:    Torben Johannsen Andersen (Turnerings Leder)
Bestyrelses medlem:  Per Grønbo Grandt (Turnerings Leder)
Bestyrelses medlem: Micky Winther
Bestyrelses medlem:   Trine Nørgaard

 

 

 

 

KONTROLANDER:

Billags kontroland:         Elo Nordahl Hansen

Billags kontroland:         Morten Malling Beck

Reglerne er gældende for alt spil i klubben.

 

  • Turneringslederen forbeholder sig retten til at træffe afgørelser, som denne finder mest fair i en given situation også selvom dette er imod de skrevne regler.
  • Turneringslederens beslutning er endegyldig og IKKE til diskussion.
  • Turneringslederen afgøre hvornår en turnering starter, slutter og holder pauser foruden de normale pauser.
  • Turneringslederen har retten til at afvise spillere før og under turneringer.
  • En spillers jetoner SKAL ALTID være synlige på bordet og de jetoner med højst værdi må IKKE dækkes af genstande, hænder eller andre jetoner.
  • En spillers pocketcards SKAL ALTID være synlige på bordet og må ikke dækkes af genstande eller hænderne.

En spillers hånd/pocketcards er folded/død når:

  • En spiller folder eller annoncere dette.
  • En spillers kort kommer i kontakt med en anden spillers kort, smides over betting linien eller kommer i kontakt med muckbunken.
  • Der bliver kaldt time på en spiller og denne ikke handler inden for den gældene tidsfrist.
  • Når en spillers hånd eller dele heraf vises inden showdown til en anden spiller eller tilskuer.
  • En spiller kan til en hver tid forlade sin plads midt i spillet, dog ikke længere end 30 minutter, med mindre andet er aftalt med turneringslederen.

Når en spiller forlader sin plads gælder følgende regler:

  • Spilleren jetoner skal altid forblive på bordet, med mindre denne skifter plads/bord.
  • Spilleren tildeles kort, men ALLE hænder foldes.
  • Spilleren skal sidde ved bordet når det sidste kort gives, hvis denne skal deltage i hånden.
  • Spilleren betaler blinds på lige fod med resten af spillerne i turneringen.
  • Når den gældende spiller skal give kort er det spilleren der sidder til højre, der skal give kort for den gældende person.
  • Efter 30 minutters fravær, meddeles dette til turneringslederen. Spilleren jetoner vil herefter blive fjernet fra bordet og er ikke længere med i spillet. Spilleren bliver herefter slået ud til den spiller som vinder den efterfølgende hånd.

Som dealer gælder følgende regler:

  • Spilleren til højre for dealeren altid tage af bunken inden der gives kort.
  • Hvis en spiller på en eller anden måde ser en modstanders kort, samles alle kort sammen og der er omblanding.
  • Hvis en af de 2 pocketcards bliver delt ud med billedsiden opad eller hvis en spiller eller flere spillere bliver tildelt mere eller mindre end 2 pocketcards samles alle kort sammen og der er omblanding.
  • Hvis floppet vendes for tidligt, indeholder mere end 3 kort eller hvis dealeren glemmer at at brænde et kort inden floppet, samles floppet sammen og blandes ind i bunken og der gives et nyt flop.
  • Hvis turn eller river indeholder mere end 1 kort, vendes fortidligt eller dealeren glemmer at brænde et kort, samles turn eller river sammen og blandes i bunken og nyt turn eller river gives.
  • Dealeren samler spillernes jetoner ind i puljen efter hver endt tur.

Følgende regler er gældende ved fold calling, betting og raising:

  • Et fold, call, bet eller raise skal altid annonceres verbalt, inden handlingen udføres, dog kan man folde ved at smide sine kort over betting-linie uden af sige noget.
  • Det verbalt annoncerede er bindende.
  • Annoncere en spiller et lavere raise end det tilladte, skal der raises med et minimums raise, 2 gange bigblind.
  • String-betting/raising ( dvs først calle, for derefter at raise i samme tur ) er ikke tilladt.
  • Det er IKKE tilladt at splashe potten. ( dvs at kaste sine jetoner ind i puljen midt på bordet ) dette gælder både ved calling og betting. Ens call eller bet skal placeres på bettinglinien foran en selv.
  • Hvis man placere en jeton der er højere end de aktuelle blinds eller bets uden verbalt at sige noget, tæller dette automatisk som et call.
  • Alle bets der ikke er all-in , skal være minimum det foregående bet i samme budrunde, dog altid minimum big blind, hvis der placeres flere jetoner i potten end der er raised, uden verbalt at have annonceret andet, tælles dette automatisk som et call.
  • Hvis en spillers ikke svare til et complete raise, svare dette til et call, medmindre potten efterfølgende er blevet yderligere raised.
  • Hvis en spiller annocere før det er spillerens tur, kan denne spiller kun checke, calle eller folde i den gældende budrunde.

Følgende regler er gældende ved showdown:

  • For at vinde en pot eller en del af en pot , skal begge kort vises med billedsiden opad, hvis en spiller kun viser det ene kort selvom dette skulle være nok til at vinde og derefter folder, tælles dette som en fold.
  • Det er altid spilleren som kan fremvise de 5 bedste kort som vinder den gældene hånd.
  • Hvis alle spillere checker eller er all in i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sin hånd. Hvis der er blevet raised i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sine kort. Hvis der er en sidepot, viser spillerne som kun er involveret i denne deres kort før spilleren/spillerne der er i main potten.
  • Ved split pots går jetoner der ikke kan deles ligeligt mellem spillere til den spiller der er først efter dealeren, man går venstre om.
  • Show one, show all, hvis en spiller viser en eller flere af sine kort efter endt runde vises de gældende kort til alle ved bordet.
  • I tilfælde af at flere spillere bliver slået ud i sammen hånd, er det spillerens chipstack der afgøre placeringen.

Følgende regler er generelle for spillet:

 • I heads-up er det dealeren der er small blinds.
 • Spillere der flyttes i multitable turneringer, kan deales ind i alle positioner undtagen dealer pladsen og small blind.
 • Det er ikke tilladt at bære jetoner i lommerne, de skal ALTID bæres synligt.
 • Det er almindelig poker etik ikke at reade en anden spiller hånd og fortælle om det midt i hånden, hvad enten du er med i hånden eller ej.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører indholdet af sin egen hånd i en multiway pot.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører indholdet af sin egen hånd folded, hverken ved kropssprog eller verbalt, dette er specielt mens hånden stadig spilles, men også efterfølgende.
 • Det er ikke tilladt at fiske folded hånder eller burncards op af muck bunken, hverken ens egne eller andres.
 • Det er ikke tilladt af spille en anden spillers jetoner.
 • Hvis det opdages at der er to identiske kort, byttes bunken ud og hånden spilles om.
 • Hvis det opdages at kortne er mærket, spilles hånden om og bunken byttes ud

INFO: DETTE REGELSÆT BLIVE LØBENE OPDATERET!!

Vedtægter

Fredericia Poker Klub

Stiftet 1. januar 2006

 

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Pokerbordet, Fredericia Poker Klub.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om poker, herunder organisere og udbrede viden om poker turneringer, arrangere foredrag, samt aktivt medvirke til at danske pokerspillere opnår viden og indsigt i den mange facetter pokerspillet indeholder.
Stk. 2. At arbejde for at pokerspillets regler og etik overholdes.
Stk. 3 Foreningen er ikke-kommerciel og foreningen udøver sit formål uden profit for øje.
Stk. 4 Foreningen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser.
Stk. 5. At sikre at poker spilles under den til enhver glædende lovgivning.

§ 3 Medlem af organisationer
Fredericia Poker Klub er p.t. ikke medlem af nogen organisationer.

§ 4 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages alle personer over 18 år.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer for indmeldelse og udmeldelse af foreningen.
Stk. 3 Ansøgere hvis formål og/eller aktiviteter strider mod foreningens formålsparagraf eller på anden måde er af en sådan karakter, at foreningens omdømme eller arbejdsmuligheder af bestyrelsen skønnes forringet ved den pågældende ansøgers deltagelse, kan ikke optages i foreningen.
Stk. 4 En ansøger, som har modtaget afslag i henhold til Stk. 3 om optagelse som medlem i foreningen, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ansøgende har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens afslag forudsætter, at mere end halvdelen af alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

§ 5 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter de årlige kontingenter.
Kontingent betales forud.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem før gælden er betalt.
Personer der er i kontingent restance i en anden klub kan ikke optages som medlemmer.
Personer i kontingent restance har ingen tale/stemmeret på generalforsamlingen.

Udmeldelse skal foretages skriftligt og betragtes kun som gyldig, når klubbens vedtægter er overholdt.

§ 6 Eksklusion /karantæne
Stk. 1 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.
Stk. 2 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller ordensregler, eller på anden måde har arbejdet imod foreningen som sådan eller dennes formål.
Stk. 3 Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn skader eller modarbejder foreningens interesser, og når denne adfærd fortsættes af medlemmet på trods af bestyrelsens skriftlige påkrav med 8 dages frist til at ophøre med adfærden.
Stk. 4 Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion forudsætter, at mere end halvdelen at alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.
Stk. 5 Et ekskluderet medlems krav om eksklusionens optagelse på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§ 7 Medlemmers rettigheder og pligter
Stk. 1 Foreningens medlemmer er berettiget til at give møde og tale på foreningens generalforsamling, deltage i stående eller nedsatte arbejdsudvalg samt modtage foreningens ydelser på de vilkår, der fastsættes for medlemmer.
Stk. 2 Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, foreningens ordensregler, leve op til dens formålsbestemmelse og er bundet af alle beslutninger, der lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling og/eller bestyrelse.

§ 8 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed., og beslutninger træffes ved alm. Stemmeflerhed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar måned.
Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
4. Vedtagelse af revideret årsregnskab for foregående kalenderår
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget for det løbende regnskabsår
6. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede medlemskontingent
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af bilagskontrollanter
10. Eventuelt
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes skriftligt.
Stk. 7 Referat fra enhver generalforsamling underskrives af dirigenten og kopi af referatet gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det skriftligt motiveret begæres over for bestyrelsen af mindst 20 af foreningens medlemmer.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.
Stk. 4 En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. § 11, Stk. 2, er modtaget af bestyrelsen.

§ 10 Bestyrelse og valg
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 7 medlemmer herunder Formand og kasserer.
Stk. 2 Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær mv.
Stk. 4 Valgbar til bestyrelsen og dennes suppleanter er foreningens medlemmer.
Stk. 5 På den ordinære generalforsamling og i overensstemmelse med ovenstående vælges en 1. og en 2. suppleant for et år ad gangen. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har varigt forfald.
Stk. 6 I tilfælde af, at en ledig bestyrelsespost ikke kan besættes af en suppleant og bestyrelsesantallet kommer under 7, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på besættelse af den ledige bestyrelsespost.
Det indtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode ophører med udløbet af det fratrådte bestyrelsesmedlems ordinære valgperiode.
Stk. 7 Bestyrelsen kan til enhver tid ved en ekstraordinær generalforsamling afsættes med simpelt flertal.
Stk. 8 Der vælges hvert år 2 bilagskontrollanter.

§ 11 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1 Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, som denne finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøde afholdes i sådanne tilfælde senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede.
Stk. 3 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.
Stk. 5 Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige, at der oprettes et website for foreningen og så vidt muligt anvende elektronisk kommunikation.

§ 12 Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden og/eller bestyrelsen. 
Stk. 2 For sine forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Stk. 3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bilagskontrollanterne valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 4 De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

§ 14 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af de tilstedeværendes stemmer er for ændringen.

§ 15 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse af forslaget kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16 Tvistigheder
Stk. 1 I alle spørgsmål, herunder retstvister om anvendelse af og fortolkning af disse vedtægter, finder dansk ret anvendelse.
Stk. 2 Alle tvister vedrørende disse vedtægter skal afgøres ved danske domstole.

§.17 Æresmedlemmer
Medlemmer, der har udført et usædvanligt stort arbejde og været værdige repræsentanter for klubben, kan udnævnes til æresmedlemmer.
Forslag herom, med begrundelse kan indsendes til forelæggelse på generalforsamlingen.
æresmedlemmer er kontingentfrie.

§18 Afholdelse af turneringer
Et af klubbens formål er at afholde offentlige pokerturneringer hvor alle der er over 18 år kan deltage. Turneringer afholdt af klubben, kan kun ske såfremt de overholder gældende lovgivning fuldt ud.

Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 7. januar 2006 med rettelser på generalforsamlingen den 4. marts 2010.