Vedtægter

Fredericia Poker Klub

Stiftet 1. januar 2006

 

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Pokerbordet, Fredericia Poker Klub.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om poker, herunder organisere og udbrede viden om poker turneringer, arrangere foredrag, samt aktivt medvirke til at danske pokerspillere opnår viden og indsigt i den mange facetter pokerspillet indeholder.
Stk. 2. At arbejde for at pokerspillets regler og etik overholdes.
Stk. 3 Foreningen er ikke-kommerciel og foreningen udøver sit formål uden profit for øje.
Stk. 4 Foreningen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser.
Stk. 5. At sikre at poker spilles under den til enhver glædende lovgivning.

§ 3 Medlem af organisationer
Fredericia Poker Klub er p.t. ikke medlem af nogen organisationer.

§ 4 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages alle personer over 18 år.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer for indmeldelse og udmeldelse af foreningen.
Stk. 3 Ansøgere hvis formål og/eller aktiviteter strider mod foreningens formålsparagraf eller på anden måde er af en sådan karakter, at foreningens omdømme eller arbejdsmuligheder af bestyrelsen skønnes forringet ved den pågældende ansøgers deltagelse, kan ikke optages i foreningen.
Stk. 4 En ansøger, som har modtaget afslag i henhold til Stk. 3 om optagelse som medlem i foreningen, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ansøgende har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens afslag forudsætter, at mere end halvdelen af alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

§ 5 Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter de årlige kontingenter.
Kontingent betales forud.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem før gælden er betalt.
Personer der er i kontingent restance i en anden klub kan ikke optages som medlemmer.
Personer i kontingent restance har ingen tale/stemmeret på generalforsamlingen.

Udmeldelse skal foretages skriftligt og betragtes kun som gyldig, når klubbens vedtægter er overholdt.

§ 6 Eksklusion /karantæne
Stk. 1 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.
Stk. 2 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller ordensregler, eller på anden måde har arbejdet imod foreningen som sådan eller dennes formål.
Stk. 3 Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn skader eller modarbejder foreningens interesser, og når denne adfærd fortsættes af medlemmet på trods af bestyrelsens skriftlige påkrav med 8 dages frist til at ophøre med adfærden.
Stk. 4 Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion forudsætter, at mere end halvdelen at alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.
Stk. 5 Et ekskluderet medlems krav om eksklusionens optagelse på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§ 7 Medlemmers rettigheder og pligter
Stk. 1 Foreningens medlemmer er berettiget til at give møde og tale på foreningens generalforsamling, deltage i stående eller nedsatte arbejdsudvalg samt modtage foreningens ydelser på de vilkår, der fastsættes for medlemmer.
Stk. 2 Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, foreningens ordensregler, leve op til dens formålsbestemmelse og er bundet af alle beslutninger, der lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling og/eller bestyrelse.

§ 8 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed., og beslutninger træffes ved alm. Stemmeflerhed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar måned.
Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
4. Vedtagelse af revideret årsregnskab for foregående kalenderår
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget for det løbende regnskabsår
6. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede medlemskontingent
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af bilagskontrollanter
10. Eventuelt
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes skriftligt.
Stk. 7 Referat fra enhver generalforsamling underskrives af dirigenten og kopi af referatet gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det skriftligt motiveret begæres over for bestyrelsen af mindst 20 af foreningens medlemmer.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.
Stk. 4 En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. § 11, Stk. 2, er modtaget af bestyrelsen.

§ 10 Bestyrelse og valg
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 7 medlemmer herunder Formand og kasserer.
Stk. 2 Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær mv.
Stk. 4 Valgbar til bestyrelsen og dennes suppleanter er foreningens medlemmer.
Stk. 5 På den ordinære generalforsamling og i overensstemmelse med ovenstående vælges en 1. og en 2. suppleant for et år ad gangen. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har varigt forfald.
Stk. 6 I tilfælde af, at en ledig bestyrelsespost ikke kan besættes af en suppleant og bestyrelsesantallet kommer under 7, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på besættelse af den ledige bestyrelsespost.
Det indtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode ophører med udløbet af det fratrådte bestyrelsesmedlems ordinære valgperiode.
Stk. 7 Bestyrelsen kan til enhver tid ved en ekstraordinær generalforsamling afsættes med simpelt flertal.
Stk. 8 Der vælges hvert år 2 bilagskontrollanter.

§ 11 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1 Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, som denne finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøde afholdes i sådanne tilfælde senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede.
Stk. 3 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.
Stk. 5 Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige, at der oprettes et website for foreningen og så vidt muligt anvende elektronisk kommunikation.

§ 12 Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden og/eller bestyrelsen.
Stk. 2 For sine forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Stk. 3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bilagskontrollanterne valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 4 De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

§ 14 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af de tilstedeværendes stemmer er for ændringen.

§ 15 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse af forslaget kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16 Tvistigheder
Stk. 1 I alle spørgsmål, herunder retstvister om anvendelse af og fortolkning af disse vedtægter, finder dansk ret anvendelse.
Stk. 2 Alle tvister vedrørende disse vedtægter skal afgøres ved danske domstole.

§.17 Æresmedlemmer
Medlemmer, der har udført et usædvanligt stort arbejde og været værdige repræsentanter for klubben, kan udnævnes til æresmedlemmer.
Forslag herom, med begrundelse kan indsendes til forelæggelse på generalforsamlingen.
æ†resmedlemmer er kontingentfrie.

§18 Afholdelse af turneringer
Et af klubbens formål er at afholde offentlige pokerturneringer hvor alle der er over 18 år kan deltage. Turneringer afholdt af klubben, kan kun ske såfremt de overholder gældende lovgivning fuldt ud.

Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 7. januar 2006 med rettelser på generalforsamlingen den 4. marts 2010.

Log på

Fredericia Poker Klub, Nørrebrogade 16, 7000 Fredericia, mail@fa-pokerklub.dk, tlf. 60 16 73 40 CVR: 35562656